#Cop Hero Thailand Magazine เกษตรนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเจ้าหน้าที่ดูงาน”ฟาร์มตัวอย่าง” หนองปลาค้อเฒ่า เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในชุมชนที่ยั่งยืน

เกษตรนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเจ้าหน้าที่ดูงาน”ฟาร์มตัวอย่าง” หนองปลาค้อเฒ่า เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในชุมชนที่ยั่งยืน

เกษตรนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
นำเจ้าหน้าที่ดูงาน “ฟาร์มตัวอย่าง” หนองปลาค้อเฒ่า
เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในชุมชนที่ยั่งยืน
วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณฟาร์มตัวอย่าง หนองปลาค้อเฒ่า บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 พร้อมร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายพจ สมแพง เกษตรอำเภอปลาปาก กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเกษตรอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 6 (สายใต้) อำเภอเข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตาเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกๆคน และยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function) กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and. Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาดูงาน เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์อีกทั้งยังเป็นฟาร์มตัวอย่าง ที่ถือเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ โดยมีสถานีการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 สถานี ได้แก่ 1. การเพาะเห็ด 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. การเลี้ยงไส้เดือน 4. การผลิตถ่านไบโอชาร์ และ5.การปลูกพืชอินทรีย์ ซึ่งแต่ละสถานีได้มีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มตัวอย่างได้อธิบายและให้ข้อมูล รวมทั้งการตอบซักถามของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน หลังจากการดูงานแล้วจะมีการสรุปและวิเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน ถึงปัญหา แนวทางการแก้ไป และการพัฒนากิจกรรมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
***ภาพ/ข่าว
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed