#Cop Hero Thailand Magazine นครราชสีมา – กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ประจำปี 2563

นครราชสีมา – กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ประจำปี 2563

นครราชสีมา – กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ประจำปี 2563
ที่บริเวณพื้นที่รอยต่อป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านชับเจริญ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด “โครงการกองทัพบก อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหาร พรานที่ 26 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา,นายอำเภอครบุรี,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรี,หัวหน้อุทยานแห่งชาติทับลาน,สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการแผนงานโดยการจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 33 ฝาย เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ในวันนี้ สถานการณ์ปัญหาจากภัยแล้ง ในปัจจุบันยังคงมีอยู่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วยความรัก ความสามัคคี โดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สมควรพวกเราต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข ก็จะตามมาเพราะน้ำคือชีวิต คอยหล่อเลี้ยงธรรชาติ ขาดน้ำเราก็อยู่ไม่ได้โดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและปลูกปาก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลฝายตันน้ำที่ได้ร่วมกันก่อสร้างในครั้งนี้และรักษาป่าไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาภัยทางธรรมชาติต่อไป ผมขอขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลินเพาว์เวอร์ จำกัต (หาชน) ที่ให้การสนับปูนซีมนต์กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ปักธงชัย ที่ให้การสนับสนุนกระสอบเพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงส่วนราชการและประชาชในพื้นที่อำเภอครบุรีที่ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
__พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26) กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจทับลานได้รับมอบฝายปลูกป่า ตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสาน พระราชปณิธาน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทับลานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจทับลานโดยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากการป้องปรามการทำลายทรัพยากรในพื้นที่ ยังเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งสำคัญที่จะปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดทำโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานโดยมีการดำเนินการที่สำคัญคือดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 65 ฝาย ตามลำห้วยวังวน ลำห้วยเสือเต้น และคลองน้ำมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการปลูกป่า จำนวน 133 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าที่โดนทำลาย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยังได้รับมอบวัสดุจากภาคเอกชนคือปูนซีเมนต์จำนวน 1,260 ถุงมูลค่า 185,220 บาทจากบริษัท TPI โพลีนเพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกระสอบสำหรับสร้างฝาย จำนวน 1,200 ใบ จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย
นครราชสีมา – กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ประจำปี 2563
ที่บริเวณพื้นที่รอยต่อป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านชับเจริญ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด “โครงการกองทัพบก อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหาร พรานที่ 26 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา,นายอำเภอครบุรี,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรี,หัวหน้อุทยานแห่งชาติทับลาน,สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการแผนงานโดยการจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 33 ฝาย เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ในวันนี้ สถานการณ์ปัญหาจากภัยแล้ง ในปัจจุบันยังคงมีอยู่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วยความรัก ความสามัคคี โดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สมควรพวกเราต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข ก็จะตามมาเพราะน้ำคือชีวิต คอยหล่อเลี้ยงธรรชาติ ขาดน้ำเราก็อยู่ไม่ได้โดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและปลูกปาก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลฝายตันน้ำที่ได้ร่วมกันก่อสร้างในครั้งนี้และรักษาป่าไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาภัยทางธรรมชาติต่อไป ผมขอขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลินเพาว์เวอร์ จำกัต (หาชน) ที่ให้การสนับปูนซีมนต์กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ปักธงชัย ที่ให้การสนับสนุนกระสอบเพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงส่วนราชการและประชาชในพื้นที่อำเภอครบุรีที่ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
__พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26) กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจทับลานได้รับมอบฝายปลูกป่า ตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสาน พระราชปณิธาน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทับลานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจทับลานโดยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากการป้องปรามการทำลายทรัพยากรในพื้นที่ ยังเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งสำคัญที่จะปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดทำโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานโดยมีการดำเนินการที่สำคัญคือดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 65 ฝาย ตามลำห้วยวังวน ลำห้วยเสือเต้น และคลองน้ำมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการปลูกป่า จำนวน 133 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าที่โดนทำลาย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยังได้รับมอบวัสดุจากภาคเอกชนคือปูนซีเมนต์จำนวน 1,260 ถุงมูลค่า 185,220 บาทจากบริษัท TPI โพลีนเพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกระสอบสำหรับสร้างฝาย จำนวน 1,200 ใบ จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย

ภาพข่าว : ไทบ้านนิวส์
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed