#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – คณะกรรมาธิการการปกครองผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จังหวัดนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่

นครพนม – คณะกรรมาธิการการปกครองผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จังหวัดนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่

นครพนม
คณะกรรมาธิการการปกครอง ผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา”เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่” วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา”เรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่” โดยคณะกรรมาธิการการปกครอง ผู้แทนราษฎร โดยมี นายไพจิตศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ท่านพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะคณะกรรมาธิการ การปกครอง นายเชาวลิต วิชยสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม นายสวาท ลำทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนชาวอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนมเป็น 1 ใน 12 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม เป็นอำเภอชายแดน ที่ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนม พื้นที่มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 52 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 136 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล จำนวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง อำเภอธาตุพนมได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ วิถีชีวิตเขตเศรษฐกิจชายแดน ประมาณ มีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 3 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการบริการชายแดน โดยโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทางศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขง ประชาชนสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการแข่งขันมีมาตรฐาน มีความเป็นอยู่อย่างพาสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการค้าพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครพนม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปส่งเสริมการค้า การลงทุน และการบริการชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทางศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำโขง ประชาชนสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการแข่งขันมีมาตรฐาน มีความเป็นอยู่อย่างพาสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการค้าพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครพนมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปสืบเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 covid-19 โดยมีผู้ติดเชื้อและได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศรวมทั้งจังหวัดนครพนมในส่วนของอำเภอธาตุพนม มีกลุ่มเฝ้าระวังสังเกตการณ์ 14 วันหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงยอดสะสมทั้งหมด 1,319 รายจึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า -ออก การติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และกลุ่ม อสม. จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จที่ประจักษ์ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสัมมนาเรื่อง” วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่” ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed