#Cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์! คว้า 4 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ด้านการเบิกจ่ายด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ

ป.ป.ส. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์! คว้า 4 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ด้านการเบิกจ่ายด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ

ป.ป.ส. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์! คว้า 4 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ
………………….
วันที่ 22 กันยายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรโดยดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การปราบปราม การสกัดกั้นลำเลียง การป้องกัน การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ในอีกมิติหนึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส. ยังมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ รวมถึงเดินหน้าส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่เสมอ จนทำให้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คว้า 4 รางวัล หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลางนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดภัยความรับผิดชอบทางละเมิด โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับกลาง สำหรับงานพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัล
และเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานส่วนราชการที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับรางวัลในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น (Consult) มีกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบการจัดการข้อคิดเห็นของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ (accountability) ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม (Engaged) อย่างมีรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติรัฐบาล และภารกิจหลัก ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบรางวัล
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า รางวัลที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางนั้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการบริหารจัดการงบประมาณตามระเบียบ และปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะที่รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยเพราะสำนักงาน ป.ป.ส. มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงในกิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมเสวนา รู้เขารู้เรา หรือการนำเอาข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งในออนไลน์และสายด่วน 1386 มาปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งยังนำเสนอการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้านให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจนกระทั่งได้รับรางวัลดังกล่าว
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคนในการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้อยู่ในสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่มอบรางวัลให้ สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมที่จะมุ่งมั่นทำงานอย่างแข็งขัน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังคำขวัญที่ว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ทั้งนี้ ประชาชนทุกคน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดย หากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิด หรือมีเบาะแสยาเสพติด สามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed