ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. มอบกระเชัาดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. มอบกระเชัาดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. มอบกระเชัาดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ชั้น 4) อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี รวม 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ได้แก่
1.) นายสมชาย วนาสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.) นางยุพเยาว์ โพธิปักขิย์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3.) นายสมเจตน์ ศรีชัยวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.) นายจิรชาติ โพธิ์อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
5.) นายชัชฤทธิ์ สมเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข
6.) นางสาวชัชฎา มณีส่งศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอบคุณ…ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางสาววรรณพร ดอกจำปา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้อวยพรให้ “ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆในสังกัดข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีความสุข มีความพร้อมด้วยสรรพปัญญา ร่วมใจ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed