นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอศรีสงคราม

นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอศรีสงคราม
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนมและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการออกให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว เป็นการสร้างการเข้าถึงการบริการในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในการเดินทางมาติดต่อราชการ นอกจากนี้ยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและแนวทางในการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้กับประชาชน ได้รับรู้ รับทราบและเข้าใจ รวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ กลับมาประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต
โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับการบริการด้านสาธารณสุขแล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันโควิด การเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงได้ต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคำปรึกษา คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาออกบูธจำหน่าย รวมไปถึงการมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 50,000 ตัว มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 รายๆละ 3,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 49 รายๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ราย ๆ ละ 3,000 บาท และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 160 ชุด
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed