รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก.4-01 (ประเภทที่อยู่อาศัย) แก่เกษตรกร จังหวัดเชียงราย เพื่อกระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก.4-01 (ประเภทที่อยู่อาศัย) แก่เกษตรกร จังหวัดเชียงราย เพื่อกระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

        ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน กระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม การจัดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรดิน ตลอดจนการผลิตและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

        “ในวันนี้ ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย แก่พี่น้องเกษตรกร อำเภอพาน จำนวน 20 ราย พร้อมมอบโค-กระบืออีก 1 ราย และ อำเภอแม่ลาว จำนวน 24 ราย ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกษตรกรรายย่อยได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเสริมในตอนท้าย

        ทั้งนี้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางมาติดต่อราชการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาในด้านกฎหมาย(อาทิ การโอนสิทธิ-มรดกสิทธิ การขอสินเชื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ) การให้บริการองค์ความรู้ด้านต่างๆ และการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed