เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 ปปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 ปปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 65 ราย โดยมี นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้การต้อนรับ นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรได้กล่าวรายงาน การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน
     การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนยการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเทรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed