ตำรวจภูธรภาค 3 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน แสดงพลังร่วมบูรณาการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ตำรวจภูธรภาค 3 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน แสดงพลังร่วมบูรณาการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ตำรวจภูธรภาค 3 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน แสดงพลังร่วมบูรณาการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
.
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
.
จึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
.
โดยจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของ ตำรวจภูธรภาค ๓ จำนวน 236 หมู่บ้าน/ชุมชน (สถานีตำรวจภูธรละ 1 (หมู่บ้าน/ชุมชน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทุกสถานีเปิดโครงการฯ เพื่อดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
.
โดยทุกสถานีแต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ บูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ มีการ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน
.
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการประจำคุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล/ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ
.
โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพทุกคน (เอกซเรย์ 100%) การดำเนินการกับผู้เสพ และผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ในการบำบัดตามหลัก CBTx และชุมชนบำบัด ค้นหาปัญหา และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่เพื่อความภูมิใจของชุมชน และประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมี ส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง
.
วันนี้ 29 เมษายน 2564 ตำรวจภูธรภาค 3 โดย พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (หัวหน้างานป้องกันปราบปรามยาเสพติด) พร้อมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 2 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และประธานชมรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้มาแสดงพลังร่วมบูรณาการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อให้มีการบูรณาการการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง
.
ตำรวจภูธรภาค 3 ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน และสถานประกอบการ ทุกแห่ง ขอให้แสดงพลังประชาชนในการผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อให้สังคมสงบสุขอย่างยั่งยืนแท้จริง และขอให้ แจ้งเบาะแส/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ในสถานประกอบการฯ และอาศัยสถานประกอบการฯ ในการกระทำผิด ให้กับชุดปฏิบัติการที่เข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ หรือทาง www.ชุมชนยั่งยืhttp://xn--q3c.com/ หรือแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599 สายด่วน 191 และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไป
Cr.ตำรวจภูธรภาค 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed