ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โดยมีวาระสำคัญในการประชุม คือ
1.อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559
2.การอนุมัติกรอบวงเงินการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก.

  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งที่ประชุม คปก. ได้พิจารณาโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 1 แปลง (แปลง No.83) จังหวัดกระบี่ 2 แปลง (แปลง ที่ดินNo.601 และ 603) และจังหวัดเชียงใหม่ 5 แปลง (แปลงที่ดิน No.786,787, 788, 789 และ 790) ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่ และปรับปรุงถนนสายหลัก ผิวจราจรหินคลุก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแปลงที่ดินและขนส่งผลผลิตจากแปลงที่ดินไปสู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร การขุดสระ โครงการขุดบ่อบาดาล  ทั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าร์เซลล์ และแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง นอกจากนี้ ได้อนุมัติการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับประกาศ คปก. ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินชุมชน กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อันก่อเกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ
เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่ คปจ. ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดที่ดินชุมชนแล้ว จำนวน 10,495 ชุมชน 715,303 ราย/แปลง เนื้อที่รวม 478,552 ไร่ เฉพาะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไม่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของหน่วยงานอื่น และมอบให้ ส.ป.ก. ปรับปรุงขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่ง ส.ป.ก. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดขอบเขตวงรอบชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ที่มีอัตราการขยายตัวสูง โดยไม่ทำให้สาระสำคัญของขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกำหนดขอบเขตวงรอบที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามแผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 126 ชุมชน ในพื้นที่ 23 จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดที่ดินกิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามประกาศ คปก. เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประกาศ คปก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed