ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ไอเดียเจ๋ง!!! มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (แบบ New Normal) ตามแนวนโยบายของกองทัพบก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ไอเดียเจ๋ง!!! มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (แบบ New Normal) ตามแนวนโยบายของกองทัพบก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ไอเดียเจ๋ง!!! มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (แบบ New Normal) ตามแนวนโยบายของกองทัพบก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกำลังพล หน่วย ร.8 ตามแนวนโยบายของกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการของหน่วย อันจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประสิทธิภาพบุตรของกำลังพล ให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วยมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาตินอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยใช้รูปแบบการมอบทุนแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
ในโอกาสนี้ พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ( ผบ.ร.8 ) ยังได้มอบทุนการศึกษาเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี, เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป, มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ของบุตรกำลังพล ร.8 และหน่วยรอง จำนวน 16 ทุน พร้อมกรุณากล่าวให้โอวาท ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กองทัพบกได้มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก โดยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการ เป็นการพัฒนากองทัพบกอีกทางหนึ่ง และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพราะถือว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทัพบกจึงได้มอบแนวนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้พิจารณา สนับสนุนส่งเสริมบุตรข้าราชการในทุกระดับชั้นยศ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความประพฤติดี มีบุตรที่ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ไฝ่ศึกษา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ตนเองถนัด
__ในการมอบทุนการศึกษาของ กรมทหารราบที่ 8 ในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วยเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีการศึกษา 2564 มีบุตรข้าราชการของหน่วยที่ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้นรวม 154 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 374,500 บาท
ขอขอบคุณภาพจาก : ร.8
ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร) : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed