บช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 3 คดี ยาเสพติด (ยาบ้า) 4 ล้านกว่าเม็ด,ไอซ์ 500 กิโลกรัม

บช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 3 คดี ยาเสพติด (ยาบ้า) 4 ล้านกว่าเม็ด,ไอซ์ 500 กิโลกรัม

(มีคลิป)
“ล็อตใหญ่มหึมา” บช.ปส.แถลงข่าว
การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
จำนวน ๓ คดี พร้อมของกลาง ไอซ์ ๕๐๐ กิโลกรัม, ยาบ้า ๔,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด
วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป),
พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๖), พล.อ.วรเกียรต รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน., พล.ท.อภิเชษฐ์
ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่๓/ผอ.ศอ.ปส.ชน., และ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชานำข้อสั่งการนำสู่
การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์
รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.อนุภาพ
ศรีนวล รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.๑, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.๒, พล.ต.ต.บรรพต
มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.ถ, พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.๔, พล.ต.ต.พลัฏธ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส., พล.ต.ต.วิวัฒน์ ลีลาเขตต์
ผบก.ซส.. พล.ต.ต.สมบัติ ซูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส., พล.ต.ต.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส,
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส..พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส..
พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายไกรเลิศ ดาวเรือง
ผอ.ปปส.ภ.๕,นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด,นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปป.๖ ปปส., นายนพดล นุใหม่
นักสืบสวนฯ ชำนาญการพิเศษ, นางทิพย์ชนก โชติกเสถียร นักสืบสวนฯชำนาญการ, นวุยเชาวลิต ชูเลื่อน นักสืบสวนฯ
ชำนาญการ, นายปทาน ช่วยเพชร นักสืบสวนฯชำนาญการ, นายศักดิ์วุฒิ ใจสมุทร นักสืบสวนฯชำนาญการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โตย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน..
พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผ่อ.ศปป.6 กอ.รมน.. พล.อ.ต.สมยศ จุลเสน รอง ผอ.ศปป.๒, พ.อ.เสกสรร โพทิพยวงศ์
ผช.ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการศูนย์
รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และ พ.อ.อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ผอ.กอง ๑๒
คดีที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก ขส. ชุดวิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปส.๒ ปป.๓ สปป.ป.ป.ส.,เจ้าหน้าที่ ศรภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ผู้ต้องหา ๔ คน
ต้องหา
๑.นายพีรพัฒน์ หรือติมอร์ พิรักษา อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖0/๑๐๒ ม.๗ ต.บางจาก อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ
๒.นายสามารถ หรือแก๊ป คุ้มสมุทร อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ ม.ดู ต.ปากคลองบางปลากด อ.
สมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ
๓.นายพุฒิพงศ์ หรือปอนด์ พวงสมบัติ อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๙ ม.๔ ต.ปากคลองบางปลา
สมุทรปราการ
๔.นายศุภฤกษ์ หรือแครอท แรงกสิวิทย์ อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓ต/๙ ม.๑๑ ต.บางครุ อ.พระป
พร้อมของกลาง จำนวน ๕ รายการ
๑. ไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๕๑๖ กิโลกรัม
๒. รถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน
๓. รถยนต์เก๋ง จำนวน ๑ คัน
๔. อาวุธปืน ขนาด .๓๘ จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน จำนวน ๑๒ นัด
๕. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๘ เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายโดยไม่ได้อนุญาต และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใจครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม
พิสมัยรีสอร์ท ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
พฤติการณ์แห่งคดี เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทำการสืบสวนขยายผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจับกุมเครือข่าย
ยาเสพติดรายสำคัญในห้วงที่ผ่านมารวม ๗ คดี สามารถตรวจยึดยาบ้ารวม จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด,
ตรวจยึดไอซ์ รวมจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และยาเสพติดอื่นอีกจำนวนมาก ทำให้พบข้อมูลว่ายังมีเครือข่ายเสพติดที่พยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนำไปซุกซ่อนอำพ
งๆ เพื่อลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศจึงได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบข้อมูลว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะขึ้นไปดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมบูรณาการออกสืบสวนติดตาม จนพบว่าในเวลาช่วงเข้ามืดของวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง ๔ คน ใช้รถยนต์ จำนวน ๒ คัน ขับขี่ตามกันเข้าไปในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม แล้วขับขี่กลับออกมามุ่งหน้า
เข้าสู่พื้นที่ตอนในและเข้าพักที่ พิศมัยรีสอร์ท ต.ลุมจัง อ.กูมินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงเข้าตรวจคันจับกุมผู้ต้องหาทั้ง ๔ คน พร้อมของกลาง ไอซ์ จำนวน ๑๒ กระสอบ รวมน้ำหนักประมาน ๕๑๖ กก. และสืบสวนขยายผลยึ
เพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวต่อไป
คดีที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๐.๑๐ น. ต่อเนื่องวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๐ น.เจ้าพนักงานตำรวจ บก.สกส.บช.ปส. ได้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพดิดรายสำคัญ ผู้ต้องหา ๔ คน
ผู้ต้องหา
๑. นายกมลชัย หูลสวัสดิ์ อายุ ๒๖ ปี ที่อยู่ บัานเลขที่ ๑๒๐ ม. ๓ ต. มงคลรรมนิมิต อ. สามโก้ จว.อ่างทอง
๒. น.ส.นภิศ พิกุลขาว อายุ ๒๙ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๔ ม. ๖ ต.อบทม อ.สามโก้ จว
๓. นายสาทร อาหลี อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๔ ต.สะข้าข้อย อ.สะข้าย้อย จว.สงขลา
๔. นายฮารง ยามา อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๒/๙ ม.๔ ต.สะบ้าย้อย อ สะบ้าย้อย จว.สงขลา
พร้อมของกลาง จำนวน ๖ รายการ
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาข้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด
๒. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน ๑ คัน
๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน ๑ คัน
๔. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ มิซูบิชิ จำนวน ๑ คัน
๕.รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน
๖. โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๔ เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต”
สถานที่เกิดเหตุและจับกุมบริเวณด่านตรวจพยุหะคีรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ ต่อเนื่อง โรงแรม มิรา รีสอร์ท เลขที่
๑๗๓ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง
พฤติการณ์แห่งคดี เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนและติดตามกลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์
ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากกลุ่มผู้ว่าจ้าง จากพื้นที่ทางภาคเหนือ มาส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใด้ โดย
ใช้เส้นทางถนพหลโยธิน จว.เชียงราย มุ่งหน้าไปยัง จว.แพร่ และใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑ มุ่งหน้าจาก อ.เด่นชัย จว.แพร่ มุ่งหน้าไปยังภาคกลาง จนกระทั่ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สามารถจับกุม ผู้ต้องหาที่ ๑ และ ๒ ได้ที่บริเวณด่านตรวจพยุหะคีรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสรรค์ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จับกุมผู้ต้องหาที่ ๓ ได้ที่ บริเวณโรงแรมมิรารีสอร์ท เลขที่ ๑๗๓ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง
และ สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ ๔ ได้ที่บริเวณบนถนเพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตามกฎหมายเพื่อขยายผลออกหมายจับบุคคล ในเครือข่ายและยึดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตราการฯ ต่อไป
คดีที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจ บก.สกส.บช.ปส.ได้
จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ผู้ต้องหา ๓ คน
ผู้ต้องหา
๑. นายศุภโชค สุขสุด อายุ ๑๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๕ ม๑ ต.บ้านกลาง อวังทอง จว. พิษณุโลก
๒. นายวิชัย อินทรีย์วงศ์ อายุ ๔๐ ปี ที่อยู่ ข้านเลขที่ ๔๖ ม. ๑ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จว. สุพรรณบุรี
๓. นายประมวล ขันแก้ว อายุ ๓๖ ปี ที่อ บ้านเลขที่ ๑๑๕ ม.๑ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์
พร้อมของกลาง จำนวน ๔ รายการ
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด
๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ ISUZU จำนวน ๑ คัน
๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน ๑ คัน
๔. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MG จำนวน ๑ คัน
๕. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda จำนวน ๑ คัน
๖. ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ ๕ บาท
๗. ทองรูปพรรณ น้ำหนักประมาณ ๓ บาท
๘. โทรศัพท์มือถือ จำนวน ๕ เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาต”
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณภายในปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หสน.ธวัชบริการแพร่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๔ ต. ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง
จว.แพร่ ต่อเนื่อง บริเวณภายในลานจอดรถตลาดไท ต.คลอง่หนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม
สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายศุภโชค สุขสุด ซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ ร่วมกับ นายวิชัย อินทรีย์วงศ์ ทั้งสองมีพฤติการณ์ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่
ทางภาคเหนือ และจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ทางภาคกลางและปริมณฑล ตามสั่งการของผู้ว่าจ้าง โดยใช้เส้นทาง จว.เชียงราย – พะเยา – ลำปาง – แพร่ – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – พิจิตร – นครสวรรค์ จนกระทั่งวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๑ และ ๒ ได้ที่บริเวณ บริเวณภายในปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หสน.ธวัชบริการแพร่ เลขที่ ๑๘๘ ม. ๔ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จว.แพร่ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และจับผู้ต้องหาที่ ๓ ได้ที่บริเวณภายในลานจอดรถตลาดไท ต คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตามกฎหมายเพื่อขยายผลออกหมายในเครื่อข่ายและยึดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตราการฯ ต่อไป
https://youtu.be/wcPIj3omi7Y
ภาพข่าว กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed