2 กระทรวงจับมือขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเร่งด่วน พร้อม ! เดินหน้าให้ความรู้ยาเสพติดผ่านหลักสูตรในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2 กระทรวงจับมือขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเร่งด่วน พร้อม ! เดินหน้าให้ความรู้ยาเสพติดผ่านหลักสูตรในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2 กระทรวงจับมือขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเร่งด่วน พร้อม ! เดินหน้าให้ความรู้ยาเสพติดผ่านหลักสูตรในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
วันนี้ (16 มิถุนายน 2564 )
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเปิดการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดชี้แจงหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้คู่มือการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง นโยบายสำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยเสี่ยงสูง การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ถูกต้องควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เปรียบเสมือนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เข้มแข็ง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับนักวิชาการด้านการศึกษา พัฒนาและจัดทำคู่มือการสอนยาเสพติดจนประสบความสำเร็จ และจะเริ่มนำไปสอนในรายวิชาสุขศึกษาหรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรือรายวิชาอื่นๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือเทียบเท่าอย่างต่อเนื่อง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
เน้นผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา การสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด นับเป็นภัยคุกคามที่ต้องป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสอดแทรกเนื้อหาเรื่องยาเสพติดเข้าสู่การเรียนการสอนในหลักสูตรผ่านการเรียนทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็ง เกิดความปลอดภัย และลดโอกาสเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้การสร้างหลักสูตรดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ ครู นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วิเคราะห์สมรรถนะด้านยาเสพติดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย โดยศึกษาพัฒนาจัดทำข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงชั้นวัย โดยได้มีการนำไปทดลองสอนจริงในชั้นเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ คู่มือการสอนดังกล่าว จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชื่อว่า “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs) รวมถึงได้พัฒนาสื่อการสอนยาเสพติด ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ชื่อว่า “คุณสมองยอดฮีโร่” สำหรับสอนชั้น ป.2 เพิ่มเติม ซึ่งแผนต่อไป สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดพัฒนาจัดทำ E-Training สำหรับใช้ในการวัดผลการเรียนการสอน ในหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ ยังวางแผนพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการสอนยาเสพติดในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกหน่วย ที่ให้ความสำคัญและร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ในทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติดได้ โดยหากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : ป.ป.ส.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed