เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายสุรชัย ยุทธชนะ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(สำนักงาน ก.พ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *