รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับฟังปัญหา เร่งพัฒนาสอดรับ EEC

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับฟังปัญหา เร่งพัฒนาสอดรับ EEC

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับฟังปัญหา เร่งพัฒนาสอดรับ EEC
        วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนโครงการปลูกสมุนไพรและขยายพันธุ์พืช พัฒนาการผลผลิตและตลาดพืชสมุนไพรในเขตปฏรูปที่ดิน ภาคตะวันออก ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับโดยมอบหมายให้นายพูนทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานโดยสรุปของจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  ต่อมาร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย มอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ส.ป.ก.จัดซื้อ จำนวน ๑๐ ราย และได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่
        จากนั้นร้อยเอก ธรรมนัสและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในพื้นที่ ต.เทพราช พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ณ วัดเทพราชปวราราม ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินการส่งเสริมโดยกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้มอบบัตรดินดีและปัจจัยปรับปรุงดินแก่เกษตรกร จำนวน ๕ ราย 
        ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยินดีที่ได้เดินทางมาพบและมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้กับพี่น้องชาวแปดริ้วในวันนี้ โดยเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวที่พี่น้องได้รับ ทางรัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าของเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ให้มีคุณค่าทัดเทียมกับที่ดินประเภทอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามแผนการพัฒนาตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ EEC จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ทั้งด้านการเป็นแหล่งอาหารและการปลูกพืชสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อป้อนเข้าสู่พื้นที่ EEC นอกจากนี้ ในประเด็นพื้นที่ที่มีปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่กลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการออกประกาศโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่ดินพระราชทาน ที่ผมลงพื้นที่มาดูด้วยตนเอง เพื่อที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ส.ป.ก. รวบรวมปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประสานงานแก้ไขตามแนวทาง และยกเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป
        สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น ๑๐ อำเภอ เนื้อที่ประมาณ ๘๗๓,๒๘๑ ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์จำนวน ๓๘,๗๘๖ ราย ๔๘,๙๑๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๖๙๕,๗๒๗ ไร่ คงเหลือ ๑๗๐,๙๑๖ ไร่ โดยผลการจัดที่ดินประกอบไปด้วย ที่ดินรัฐ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๑๘,๙๘๗ ไร่ จัดให้เกษตรกรแล้ว ๓๕,๔๘๕ ราย ๔๔,๑๑๒ แปลง ๖๔๓,๙๐๖ ไร่ คงเหลือ ๑๗๐,๐๘๑ ไร่ ที่ดินพระราชทาน มีเนื้อประมาณ ๑๔,๖๔๑ ไร่ จัดแล้ว ๑,๑๒๑ ราย ๑,๔๘๘ แปลง ๑๔,๑๗๒ ไร่ คงเหลือ ๑๑๐ ไร่ ที่ดินเอกชน มีเนื้อประมาณ ๓๙,๖๕๓ ไร่ จัดแล้ว ๒,๒๒๐ ราย ๓,๓๑๗ แปลง ๓๗,๖๔๔ ไร่ คงเหลือ ๗๒๕ ไร่ ซึ่งนอกจากภารกิจหลักของ ส.ป.ก. ในการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจที่จะต้องดูแลและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย และการเกษตรกรรม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้อยู่ในผืนดินของ ส.ป.ก. อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed