เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3
    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3 ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM Meeting พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรม พร้อมด้วย นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ ดร.มงคล สามารถ วิทยากร และคณะ ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM Meeting มุ่งให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการเป็นนักบริหารระดับต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายในการทำงาน
การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค จำนวน 80 ราย โดย รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2564 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed