#Cop Hero Thailand Magazine อบต.ท่าสายลวดร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-บริษัท pentor Group จำกัด และบริษัท EXP จำกัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

อบต.ท่าสายลวดร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-บริษัท pentor Group จำกัด และบริษัท EXP จำกัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

“..บันเทาความเดือดร้อน “ตาก” คนไทยไม่ทิ้งกัน” อบต.ท่าสายลวด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-บริษัท pentor Group จำกัด และบริษัท EXP จำกัด
มอบถุงยังชีพให้กลับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์
นายอำเภอแม่สอด
เป็นประธานโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด19 และส่งผลกระทบ ต่อราษฎรในพื้นที่ รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ถูกลดเงินเดือน ทำให้รายได้ ลดลง หรือ ขาดรายได้ จึงทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด จึงได้จัดทำโครงการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด19 โดยอบต. ท่าสายลวด จัดหา เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ข้าวสาร เครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนที่อยู่กับบ้านโดยเฉพาะในครัวเรือน ที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการเลิกจ้างงานหรือผู้ที่ยากจนไม่สามารถ ออกมาทำงานหารายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ไวรัสโควิด-19
เพื่อเป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(ฉบับที่2)พศ.2561
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนให้เป็น ไปอย่างรวดเร็ว
การมอบถุงยังชีพในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจำนวน 250,000 บาท( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดจำนวน100,000บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการจัดซื้อ ถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับ ความเดือดร้อนจำนวน 700 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวน 2 รายคือ
บริษัท pentor Group จำกัด และบริษัท EXP จำกัด เตะให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โดยจัดถุงยังชีพมาช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง
และในการมอบถุงยังชีพครั้งนี้ยังมอบให้กับ พระสงฆ์ประจำวัดในพื้นที่ อบต.ท่าสายลวด มอบให้กับชรบ. อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด
มี สส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.ภาคภูมิ บุญประมุข คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต.ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อบต.ท่าสายลวด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ได้จัด เจ้าหน้าที่ เพื่อจัด ระเบียบ ให้กับประชาชนในการ เข้ารับ ถุงยังชีพดังกล่าว ตามมาตรการ คำสั่งจังหวัดตาก ในการป้องกัน การแพร่เชื้อ ไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี
ชวลิต วิกุลชัยกิจ : ภาพข่าว
#บุญจิต.Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โรงงานบ้านโป่งมอบอาหารกล่อง หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โรงงานบ้านโป่งมอบอาหารกล่องหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์เจล
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง นำโดย คุณเอกราช นิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และคุณสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ คุณภาวนา ว่องอมรนิธิ ร้านไนน์ ค่าเฟ่ มอบอาหารกล่อง หน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และบุคคลากรของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง และผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังคงเดินหน้าร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า และชุมชน ในการสนับสนุนและช่วยเหลือ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้
@-DJต้อยตี่วิด
อารี ด่านปาน
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์ศูนย์ข่าวCop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed