รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมแนวทางการทำรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมแนวทางการทำรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมแนวทางการทำรายงานการเงินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561
        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ร่วมการประชุมการจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวสุพัตรา ชยสายาจักร ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting จากห้องปฏิบัติงานของผู้ร่วมประชุม ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
        การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้หน่วยงานของรัฐนั้นจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed