ป.ป.ส. ร่วม ภาคี เตรียมประชุมเวทียาเสพติดโลกในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 65 แถลงประเด็นหลัก ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่และนโยบายกัญชาไทย

ป.ป.ส. ร่วม ภาคี เตรียมประชุมเวทียาเสพติดโลกในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 65 แถลงประเด็นหลัก ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่และนโยบายกัญชาไทย

ป.ป.ส. ร่วม ภาคี เตรียมประชุมเวทียาเสพติดโลก ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 65 แถลงประเด็นหลัก ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่และนโยบายกัญชาไทย วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 65 (The 1st Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs : CND at its 65th session) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex โดยมีนางปรียานุช ลิ่วหาทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 65 ซึ่งเป็นการหารือในหัวข้อหลัก (Thematic Discussion) ภายใต้กรอบ CND ตามแผนงานต่อเนื่อง (Multi-year Workplan) ค.ศ. 2019 – 2023 เพื่อติดตามการดำเนินการตามปฏิญญารัฐมนตรี ค.ศ. 2019 (2019 Ministerial Declaration) และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุม CND สมัยที่ 65 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ในรูปแบบผสมระหว่างการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง (in-person) ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และการประชุมทางไกล (online) ที่ประชุมฯ ยังได้เห็นชอบ และร่วมกำหนดท่าทีประเทศไทยเพื่อเตรียมการจัดทำถ้อยแถลง/ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในการหารือในหัวข้อหลัก (Thematic Discussion) สองหัวข้อ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศและพันธกรณีตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล โดยเห็นควรให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแนวนโยบายกัญชาของประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเผยแพร่ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของประเทศไทยในเวทีโลก นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดของไทย รวมถึงนโยบายการใช้ประโยชน์พืชเสพติด มีเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายยาเสพติดโลก ตามผลผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem – UNGASS 2016) ที่เปลี่ยนแนวทางต่อยาเสพติด โดยเปลี่ยนมุมมองจากผู้เสพเป็นผู้ป่วย มากกว่าเป็นอาชญากร โดยลงโทษตามพฤติการณ์ของผู้กระทำผิด จำแนกผู้ค้า/ผู้เสพชัดเจน ในส่วนผู้ค้าจะถูกดำเนินคดีอาญา และคดีทรัพย์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับเวทีโลกดังกล่าว จะเป็นประเด็นที่ไทยจะเตรียมขึ้นแถลงต่อเวทีประชุม การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 65 (CND) ที่สาธารณรัฐออสเตรีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed