#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – เปิดเวทีรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรงงานในชีวิตวิถีใหม่เตรียมความพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจ จังหวัด

นครพนม – เปิดเวทีรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรงงานในชีวิตวิถีใหม่เตรียมความพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจ จังหวัด

นครพนมเปิดเวทีรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรงงานในชีวิตวิถีใหม่ เตรียมความพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการอบรมสัมมนาจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือผู้จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน หลังสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ ร่วมคิดหรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ ยกระดับการพัฒนาระบบงาน นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับท้องถิ่นและชุมชนต่อไป
โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบกิจการโรงงานในชีวิตวิถีใหม่ New Normal เช่น การตั้ง/ขยาย/ต่อเติมโรงงาน ผังเมืองจังหวัดนครพนมที่สามารถตั้งโรงงานได้ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน กฎหมายด้านสาธารณสุขที่โรงงานควรรู้ มาตรการป้องกันและการลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภาษีที่โรงงานคนรู้ กฎหมายของแรงงานที่โรงงานควรรู้ กฎหมายด้านยาเสพติดกับโรงงานอุตสาหกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นรากฐานความรู้สู่การพัฒนาการตลาด นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายปราชญ์อุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
ภาพข่าว.อ๊อด ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed