#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

จังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

จังหวัดราชบุรีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562
วันพฤหัสบดีที่ 28พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการ
พลเรือน และคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้มอบหมายให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดราชบุรึโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับผู้แทนจังหวัด และ ระดับจังหวัด โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในงานวันราชการพลเรือน แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 จึงมีมติให้งดการจัดงานวันราชการพลเรือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ส่วนราชการพิจารณาจัดมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามที่เห็นสมควร จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันประชุมกรมการจังหวัดราชบุรีในวันนี้ สำหรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562มีดังนี้
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) แก่ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ระดับผู้แทนจังหวัด จำนวน ๔ ราย ได้แก่ 1. นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2.นางณัฐญา เครือเช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 3.นายนิคม พุทธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 4.นายมาโนช สุวัฒน์เมฆินทร์ สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดราชบุรี และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นางสาวเกศสุดา เนรมิตรนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 2 .นายนิมิต สายสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 3..นางสาวปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 4.นางสาวเนาวรัตน์ สิงห์พิทักษ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 5.นายเอกนคร อัคธรรมโม ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ6. นางสาวสุภาภรณ์ เกื้อกูล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลปากท่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
@-สุนพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน.
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed